Ontkoppeling van een consumentenlening

Wanneer u alleen een consumentenlening afsluit, bent u de enige lener. Maar wanneer u met twee personen een lening afsluit, wordt u medekredietnemer van de persoon met wie u de kredietovereenkomst ondertekent. Dit betekent dat u beiden verplicht bent de lening terug te betalen. In geval van scheiding kan het soms nodig zijn over te gaan tot de splitsing van de consumptieve lening. Prêt-personnel.be legt uit hoe dit werkt en in welke gevallen u er gebruik van kunt maken.

Ontkoppeling van de consumentenlening

Wat is de ontkoppeling van een consumentenlening? 

Als wettelijk samenwonenden of echtgenoten is het niet ongebruikelijk dat twee mensen samen een consumptieve lening aangaan. Bovendien kan een consumptief krediet ook worden afgesloten door twee personen die op hetzelfde adres wonen zonder dat er een solidariteitsregeling tussen hen bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor een lening die wordt aangegaan door een ouder en een kind, door broers en zussen of door een samenwonend stel. Indien de hoofdkredietnemer gehuwd is onder het stelsel van gemeenschap van goederen, stellen de meeste kredietgevers het afsluiten van een lening verplicht voor twee personen. Zo hoeft u niet te bewijzen dat het krediet bestemd was voor een gemeenschappelijke huishoudelijke behoefte. Soms zijn het de partners die deze stap zetten om het beheer van hun financiën te vereenvoudigen.

Wanneer u op deze manier een lening afsluit, wordt u mede-lener en mede-houder van de consumptieve lening. En u moet uw deel van de maandelijkse betaling elke maand betalen. Als een van de kredietnemers niet langer in staat is zijn of haar deel van de lening te betalen, is de tweede kredietnemer verplicht de volledige maandelijkse termijnen te betalen. In de praktijk bent u dus hoofdelijk aansprakelijk. In geval van echtscheiding, scheiding of overlijden kan een van de kredietnemers zich echter onttrekken aan deze hoofdelijke aansprakelijkheid. Daartoe kan hij of zij zich losmaken van de consumptieve lening. 

Wat te doen met een consumptieve lening bij scheiding? 

Indien u van uw mede-kredietnemer scheidt, blijft u gezamenlijk houder van de kredietovereenkomst en bent u dus beiden hoofdelijk aansprakelijk voor de terugbetaling ervan. U wordt dus geacht uw maandelijkse termijnen gelijk te blijven betalen. Dit geldt zelfs na een breuk. In België verbiedt de wet op het consumentenkrediet de wijziging van een bestaand krediet (garantie, kredietbedrag, enz.). Als de medehouder van een leningsovereenkomst een wijziging wil aanbrengen, moet hij dus een nieuwe overeenkomst opstellen.

Als uw relatie stukloopt en u hebt een bestaande overeenkomst voor een consumptieve lening, hebt u drie mogelijkheden: 

  1. U kunt de lening hoofdelijk blijven terugbetalen totdat deze afloopt.
  2. U kunt ervoor kiezen het totale verschuldigde bedrag vervroegd terug te betalen. Als u daarvoor niet genoeg geld heeft, kunt u een nieuwe lening afsluiten. 
  3. U of uw medekredietnemer kan zich terugtrekken uit de lening door uw verbintenis op te zeggen. 

Hoe kunt u zich distantiëren van een consumentenkrediet?

Als u voor de laatste oplossing kiest, moet u uw verzoek eerst per aangetekende brief met ontvangstbevestiging naar uw schuldeiser sturen. Vermeld in deze brief met verzoek tot kredietafsluiting de volgende elementen: 

  • De referenties van uw kredietovereenkomst,
  • De manier waarop u uw verbintenis wilt verbreken,
  • De reden voor dit verzoek om ontkoppeling.

Uw analyse wordt vervolgens geanalyseerd door de kredietverstrekker die de door u gevraagde voorwaarden al dan niet zal aanvaarden.

Wanneer een medekredietnemer zijn of haar verbintenis op deze wijze beëindigt, wordt de last van de terugbetaling van de lening uitsluitend bij de andere medekredietnemer gelegd. Indien de kredietgever het verzoek tot ontbinding aanvaardt, wordt de overblijvende medekredietnemer de enige borg van de lening. En dit tot het einde van de looptijd van de lening. Bovendien zal de persoon die zich uit de polis terugtrekt, de polis moeten opzeggen indien een leenverzekering is afgesloten. En de resterende kredietnemer moet hetzelfde niveau van dekking kunnen bieden als voorheen. Afhankelijk van de voorwaarden van het oorspronkelijke verzekeringscontract, kunnen wijzigingen met de verzekeraar nodig zijn. 

Ontkoppeling van de lening: het akkoord van de schuldeiser is niet automatisch

Uw kredietgever kan uw verzoek tot afkoppeling van uw lening weigeren. Een dergelijke weigering wordt vaak gegeven wanneer de kredietgever van mening is dat de mede-kredietnemer niet over voldoende financiële middelen beschikt om een behoorlijke terugbetaling van de lening te waarborgen. Inderdaad, zoals bij elke lening is een schuldquote van niet meer dan een derde van het inkomen van de kredietnemer en een toereikend leefsaldo aanbevolen. 

Wordt u geweigerd en wilt u uw lening koste wat kost aflossen, dan kunt u overgaan tot vervroegde aflossing. Het volledige verschuldigde bedrag plus eventuele kosten voor vervroegde aflossing moeten dan worden betaald om uw lening te beëindigen.