De kredietmakelaar: wat is zijn rol? Wat is er belangrijk?

Er zijn tegenwoordig veel aanbiedingen voor persoonlijke leningen, die niet altijd even voordelig zijn. Door een beroep te doen op een kredietmakelaar kunt u de zaken duidelijker zien en de lening op afbetaling afsluiten die het best bij uw situatie past.

Waarom kiezen voor een persoonlijke lening?

Er zijn veel redenen om een lening af te sluiten, vooral een persoonlijke lening. De persoonlijke lening, ook lening op afbetaling genoemd, maakt het mogelijk een bedrag te lenen zonder specifieke bestemming van gebruik. In tegenstelling tot andere kredieten, kent een bank een lening op afbetaling toe zonder een bewijs van gebruik te eisen. Dit krediet kan dus voor tal van projecten worden gebruikt: financiering van renovatiewerkzaamheden, aankoop van een voertuig, vervanging van een elektrisch huishoudapparaat, betaling van openstaande rekeningen, enz… Sommige mensen sluiten zelfs een persoonlijke lening af om gewoon even op vakantie te gaan!

Maar wees voorzichtig want dit soort krediet zonder gebruiksbewijs is niet goedkoop. De toegepaste tarieven zijn vaak hoger dan die van andere kredieten. Het gebruik van de diensten van een kredietmakelaar helpt u daarom de beste lening uit te zoeken.

Kredietmakelaar

Wat is de functie van de kredietmakelaar?

Een kredietmakelaar is een financiële en bankexpert die een kredietnemer de beste voorwaarden kan bieden voor het aangaan van een lening. Hij vergelijkt de verschillende kredietaanbiedingen om het aanbod met het voordeligste JKP te vinden. Hij houdt ook rekening met alle voorwaarden die aan een lening verbonden zijn, zoals het bedrag van de vergoeding in geval van vervroegde aflossing, de boetes die moeten worden betaald in geval van laattijdige betaling …

De kredietmakelaar integreert in zijn onderzoek ook elementen die verband houden met het profiel van zijn kredietnemer, om hem kredietaanbiedingen voor te stellen die overeenstemmen met zijn situatie.

Wat is het voordeel om beroep te doen op de kredietmakelaar?

De kredietmakelaar voor persoonlijke leningen is een echte hulp voor een kredietnemer.

Enerzijds zorgt deze persoon ervoor dat u kan kiezen tussen de beste aanbiedingen op de markt. Dankzij de kredietmakelaar is de kredietnemer verzekerd van een lening met een economisch interessant JKP (Jaarlijks Kosten Percentage).

Anderzijds selecteert de kredietmakelaar zijn leningsaanbiedingen naar gelang van de situatie van de kredietnemer. De kredietmakelaar filtert dus enkel de kredieten die overeenkomen met uw leencapaciteit. Bijgevolg is de lener er zeker van dat zijn/haar aanvraag voor een lening op afbetaling succesvol aanvaard wordt.

Ten slotte zorgt de kredietmakelaar in persoonlijke leningen voor al het onderzoek en het bekijken van de concurrentie. Een echte tijdsbesparing!

Hoe werkt u samen met de kredietmakelaar?

De kredietmakelaar profiteert van een uitgebreid professioneel netwerk. Hij heeft bevoorrechte relaties opgebouwd en onderhoudt deze met de verschillende kredietinstellingen, banken, kredietverstrekkers… Sommige makelaars zijn generalisten, andere zijn echt gespecialiseerd in persoonlijke leningen.

Wanneer een kredietnemer contact opneemt met de kredietmakelaar, verzamelt deze alle informatie die nodig is om een aanvraag voor een lening op afbetaling op te stellen. Hij vraagt naar het gewenste bedrag, de verwachte looptijd van het krediet en informeert naar de financiële situatie van de kredietnemer. Wees niet verbaasd als de kredietmakelaar u vraagt naar uw inkomen en maandelijkse uitgaven: deze gegevens zijn nodig om uw schuldratio en uw leencapaciteit te kunnen berekenen. En dus om het juiste krediet te vinden.

Bereid uw dossier op voorhand voor en verzamel alle bewijsstukken: loonfiches, stand van lopende leningen, geldige identiteitspapieren, bewijs van woonplaats (België of Luxemburg).

De kredietmakelaar is een gereglementeerd beroep en staat onder toezicht

De Belgische Staat heeft het beroep van kredietmakelaar sterk gereglementeerd. Dus, zoals de FOD Economie zegt:

“De wet definieert de kredietmakelaar als een natuurlijke of rechtspersoon die niet optreedt in de hoedanigheid van kredietgever en die bij de uitoefening van zijn commerciële of beroepsactiviteiten, tegen een vergoeding die geldelijk kan zijn of een andere vorm van economisch voordeel dat is overeengekomen :

  • kredietovereenkomsten voorstelt of aanbiedt aan consumenten;
  • consumenten bijstaat door andere dan de onder a) bedoelde voorbereidende werkzaamheden voor kredietovereenkomsten te verrichten;
  • sluit namens de kredietgever kredietovereenkomsten met consumenten.”

De wetgever heeft ook de plichten van de kredietmakelaar jegens de kredietgever en de consument strikt gecodificeerd.

Hoe gebruik maken van de kredietmakelaar?

U kunt naar een kredietmakelaar gaan, fysiek of online. Er zijn vandaag inderdaad veel platforms die de concurrentie van de persoonlijke leningen vergelijken. Als onafhankelijke entiteiten, ontwikkelen zij online kredietvergelijkers en simulatietools waarmee u uw lening op afbetaling 100% volledig online kunt bekijken, filteren, kiezen en afsluiten.

Wat de vergoeding van de kredietmakelaar betreft, is de dienst gratis tot de ondertekening van de offerte. Indien het contract voor de lening op afbetaling wordt gevalideerd en gesloten, ontvangt de makelaar een percentage dat door de kredietinstelling wordt betaald. Deze handeling werkt op dezelfde basis als die voor verzekeringsmakelaars.

Leningen op afbetaling opzeggen?

U hebt een persoonlijke lening afgesloten maar u wenst deze op te zeggen? Geen probleem, het recht om zich terug te trekken is in de wet verankerd. U hoeft geen vergoeding aan de kredietinstelling te betalen als u binnen de termijn de nodige stappen onderneemt. U beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen na de ondertekening van het contract van uw persoonlijke lening. Als u uw verzoek tot herroeping binnen deze 14 dagen verstuurt, worden geen annuleringskosten gevraagd.

Daar staat tegenover dat u het geleende bedrag moet terugbetalen, vermeerderd met de rente die is toegepast gedurende de periode dat u over het bedrag beschikte.