Persoonlijke lening simulatie

In tegenstelling tot het traditionele consumentenkrediet heeft de persoonlijke lening het bijzondere kenmerk dat het een niet-aangetaste lening is. Met andere woorden, er is geen bewijs van het doel van de financiering nodig om het geleende bedrag vrij te geven. De persoonlijke lening, ook lening op afbetaling genoemd, kan dus naar eigen behoefte en in alle vrijheid worden gebruikt.

GRATIS: Deze simulatie is zonder verplichting! Informeer u en vergelijk nu!

Omdat de persoonlijke lening niet gekoppeld is aan de aankoop van een specifieke dienst of een bepaald goed, kan zij elk soort project financieren. Bijgevolg is het de ideale oplossing voor onverwachte uitgaven. De persoonlijke lening kan worden gebruikt voor het inrichten of uitvoeren van werkzaamheden in uw huis, voor het financieren van een reis, voor de aankoop van een auto of voor elk ander consumptiegoed. Het kan alsook worden gebruikt om te voorzien in een specifieke behoefte aan cash om een debetstand te dekken. Let wel, de persoonlijke lening kan geen onroerend goed of een professioneel project financieren.

Hoe een persoonlijke lening afsluiten?

Om voor een lening op afbetaling in aanmerking te komen, moet u aan verschillende voorwaarden voldoen. U moet meerderjarig zijn, in België of Luxemburg wonen, niet ingeschreven zijn in de Centrale voor Kredieten van de Nationale Bank van België (NBB) en uw solvabiliteit kunnen aantonen.

Sommige kredietinstellingen bieden zelfs persoonlijke leningen aan zonder bewijs van inkomen. Dit is goed nieuws als u zelfstandig, gepensioneerd of zelfs werkloos bent. Daarbovenop is het niet nodig een eigen inbreng te hebben om een persoonlijke lening te kunnen afsluiten.

Er is echter één nadeel: dit type persoonlijke lening kan een vrij hoge rentevoet hebben. Vergeet daarom niet om de verschillende aanbiedingen van persoonlijke leningen te vergelijken. Op die manier kan u de lening op afbetaling vinden die het beste bij uw behoeften en uw budget past!

Persoonlijke lening simulatie

Prêt à tempérament : quels montants possibles ?

U kan een persoonlijke lening aangaan vanaf 100 euro tot meer dan 30.000 euro. Maar misschien komt u helemaal niet in aanmerking voor het maximumbedrag. Het bedrag van het krediet hangt immers af van verschillende criteria: het inkomen van de kredietnemer, het al dan niet bestaan van andere lopende kredieten, en de bank of kredietverstrekker waar de aanvraag voor een persoonlijke lening wordt ingediend.

Niettemin geldt regelmatig één basis principe: de bank aanvaardt geen schuld hoger dan 33% van het inkomen.

Zodra uw aanvraag voor een persoonlijke lening is aanvaard, ontvangt u het volledige geleende bedrag in één keer rechtstreeks op uw rekening. Dit gebeurt meestal binnen de 24 tot 48 uur. Vervolgens begint u de bank of kredietinstelling in uw eigen tempo terug te betalen, volgens de voorwaarden die u bij de ondertekening van uw contract hebt gekozen.

Comment est déterminée ma capacité d’emprunt ?

Verschillende parameters worden in acht genomen om de capaciteit van aflossen (terug betalen) van de partijen bij de overeenkomst te beoordelen. Hoeveel inkomen hebben zij en wat voor soort inkomen is het (salaris, uitkering, pensioen, lijfrente, enz.)? Hoeveel zijn hun onkosten? Wat is hun leeftijd, hun burgerlijke staat en het aantal kinderen ten laste? Zijn er nog andere uitstaande leningen? Al deze antwoorden zullen deel uitmaken van het algoritme dat het maximumbedrag van de persoonlijke lening zal bepalen waarop u kan intekenen.

Persoonlijke Leningen Vergelijken

Est-ce que le prêt personnel coûte cher ?

Het spreekt voor zich dat een persoonlijke lening niet gratis is. De rentevoeten zijn hoger dan in het geval van een toegewezen consumentenkrediet. Omdat de kredietnemer geen garantie heeft over de wijze waarop het geld zal worden gebruikt, biedt de kredietinstelling minder aantrekkelijke voorwaarden aan dan bij een toegewezen lening. Zo kan de kredietgever risico’s dekken die hij hoger inschat dan anders.

Persoonlijke Leningen Vergelijker

Comment sont calculés les taux d’intérêt ?

De rentevoet van de persoonlijke lening is afhankelijk van de looptijd, het bedrag en de instelling waar het krediet wordt aangegaan.

De JKP (jaarlijkse kostenpercentage) wordt vastgesteld bij de intekening op de lening en blijft vast gedurende de gehele looptijd van het krediet.

Zelfs als er wettelijk een maximum is vastgesteld, kan het JKP zwaar wegen op de maandelijkse aflossingen: voor meer informatie kunt u terecht op economie.fgov.be

Aangezien het JKP afhankelijk is van de kredietinstelling, raden wij u aan de verschillende aanbiedingen van leningen op afbetaling te bekijken en te vergelijken alvorens in te tekenen.

Welke aflossingstermijn moet ik kiezen?

De duur van de terugbetaling van de persoonlijke lening is bij wet vastgesteld. Bovendien wordt de termijn bepaald op basis van het bedrag van de lening. De terugbetaling begint zodra het geleende kapitaal beschikbaar is gesteld. 

Bedrag van de persoonlijke lening

Maximale aflossingstermijn

500 euro tot 2 500 euro

24 maanden

2 501 euro tot 3 700 euro

30 maanden

3 701 euro tot 5 600 euro

36 maanden

5 601 euro tot 7 500 euro

42 maanden

7 501 euro tot 10 000 euro

48 maanden

10 001 euro tot 15 000 euro

60 maanden

15 001 euro tot 20 000 euro

84 maanden

20 001 euro tot 37 000 euro

120 maanden

+ 37 000 euro

240 maanden

Zoals u kunt zien op de website geldbank.be, die een vergelijking van persoonlijke leningen biedt, zullen de aangeboden rentevoeten identiek zijn en zullen de maximumtermijnen dezelfde zijn. De vergelijkingspunten geven immers een getrouw beeld van de aanbiedingen van de bank

Kan ik mijn persoonlijke lening vervroegd terugbetalen?

Het is heel goed mogelijk om over te gaan tot de vervroegde aflossing van een persoonlijke lening. Hoe gaat dit in zijn werk? Dit komt neer op het terugbetalen van het kapitaal vóór de in de kredietovereenkomst vastgestelde datum. Niettemin heeft de kredietinstelling het recht een vervangingsvergoeding te eisen. Bepaald door de wet, is de vergoeding gelijk aan de compensatie voor de geldschieter. Wegens de vervroegde terugbetaling krijgt zij zeker het geleende kapitaal terug, maar verminderd met de interesten die zij had moeten betalen voor het resterende gedeelte van de looptijd van de lening.

De vervangingsvergoeding kan niet meer bedragen dan 1% van het bij voorbaat terugbetaalde kapitaal, wanneer het korte contract nog een jaar loopt. Zij mag niet meer bedragen dan 0,5% van het vervroegd afgeloste kapitaal, wanneer de looptijd van het contract minder dan één jaar bedraagt.

Welke oplossingen bestaan er als er moeilijkheden zijn om de vervaldagen van een persoonlijke lening terug te betalen?

De crisis van Covid-19 heeft het duidelijk aangetoond, men is lang niet in staat alles te voorzien. Het is ook niet zeldzaam dat bepaalde kredietnemers moeilijkheden ondervinden om hun aflossingsverplichtingen na te komen: ziekte, verlies van werk, familieproblemen, ongeval… de redenen zijn talrijk!

Geen paniek, er bestaan oplossingen! De kredietnemers die hebben ingetekend op een verzekering van persoonlijke lening moeten hun contract raadplegen om te zien onder welke voorwaarden de terugbetaling van de vervaldagen ten laste kan worden genomen. Indien de overname van de verantwoordelijkheid niet mogelijk is of indien de kredietnemer geen verzekering heeft afgesloten, moet onverwijld contact worden opgenomen met zijn kredietinstelling. Deze zal u kunnen begeleiden, bijvoorbeeld door een onderbreking van de aflossingen of een vermindering van de maandelijkse betalingen voor te stellen, zelfs indien dit een verlenging van de looptijd van de lening op afbetaling betekent.

Is het nodig om een verzekering af te sluiten?

Deze verzekering is absoluut niet verplicht. De kredietinstellingen kunnen de toekenning van de persoonlijke lening dus niet afhankelijk stellen van een inschrijving daarop. Het is echter raadzaam dit type verzekering af te sluiten, vooral wanneer het geleende bedrag hoog is. Het verschuldigde saldo van de verzekering waarborgt de goede afloop van de persoonlijke lening ingeval de kredietnemer bijvoorbeeld voortijdig komt te overlijden. Dan zal  het resterende kapitaal terugbetaald worden. 

Volgens de verzekeringsmaatschappijen kan de nog verschuldigde verzekering ook bij de kredietnemer worden aangevuld indien deze niet meer in staat is zijn vervaldagen van terugbetaling te voorzien, om een medische reden in het algemeen (werkonderbreking ten gevolge van een ongeval of een ziekte). Bepaalde optionele garanties kunnen zelfs het verlies van werk compenseren, door de daling van het inkomen van de verzekerde te compenseren.

Deze verzekering beschermt zowel de bank als de kredietnemer, maar ook de familie van de kredietnemer, die niet verplicht is de lening in zijn of haar plaats terug te betalen.

Hoe kan ik mijn persoonlijke lening intrekken?

Een kredietnemer beschikt over een wettelijke termijn van 14 dagen vanaf de datum van ondertekening van het contract voor een persoonlijke lening. Deze 14 dagen omvatten kalenderdagen, d.w.z. alle dagen van de week, met inbegrip van weekends en feestdagen. De wetgever bepaalt ook dat deze termijn van 14 dagen kan ingaan op de dag waarop de kredietnemer de algemene voorwaarden van de lening ontvangt, indien deze dag later valt dan de datum waarop de lening wordt aangegaan.

Van de kredietverlenende instelling wordt geen rechtvaardiging verlangd. U kunt de intrekking per aangetekende brief, per brief of e-mail meedelen, afhankelijk van wat de financiële instelling u heeft meegedeeld.

Deze pagina in het Frans: